THÔNG BÁO

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn
 
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế"
Thông báo mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế "Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế"
 
Công văn gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018
Công văn gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018
 
Thể lệ Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
Thể lệ Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2018
 
Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2018
Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2018
 
Thông báo về việc giới thiệu ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thông báo về việc giới thiệu ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
Thông báo về Danh sách đề tài sinh viên tham dự Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XIX năm 2017
Thông báo về Danh sách đề tài sinh viên tham dự Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ XIX năm 2017
 
Thông báo về việc tổ chức duyệt đề cương đề tài theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017
Thông báo về việc tổ chức duyệt đề cương đề tài theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2017
 
Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016
Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016
 
Quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017
Quyết định khen thưởng sinh viên và giảng viên hướng dẫn đạt giải cấp Trường cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017