QUY CHẾ, QUY ĐỊNH

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học
Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Luật học
 
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chiến lược phát triển khoa học giai đoạn 2016 - 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
Chiến lược phát triển khoa học giai đoạn 2016 - 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chiến lược phát triển khoa học công nghệ nằm trong chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
Chiến lược phát triển khoa học công nghệ nằm trong chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
 
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định tạm thời về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định tạm thời về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ
Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu