QUY CHẾ, QUY ĐỊNH

Chiến lược nghiên cứu khoa học
Chiến lược nghiên cứu khoa học
 
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định tạm thời về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định tạm thời về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tại Trường Đại học Luật Hà Nội