PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ

Đăng vào 19/05/2017 00:00

Địa chỉ: Phòng 303, 304 nhà A Trường Đại học Luật Hà Nội

Điện thoại: - Phòng lãnh đạo: 02438353295; 02438354647

                    - Phòng chuyên viên: 02438350892

Email: qlkh@hlu.edu.vn

           quanlykhoahochlu@gmail.com