GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ

Đăng vào 19/05/2017 00:00

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 2557/QĐ-ĐHLHN ngày 29/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Phòng Biên tập sách và trị sự Tạp chí và Phòng Quản lý khoa học.

Phòng có 10 nhân sự trong đó có 01 Phó trưởng Phòng, Phụ trách Phòng; 02 Phó trưởng Phòng; 07 chuyên viên, biên tập viên.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, phương hướng nghiên cứu khoa học; xây dựng các văn bản về tổ chức hoạt động và quản lý khoa học của trường;

2. Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch và dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học;

3. Hướng dẫn thủ tục và tổ chức đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường;

4. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã được duyệt theo đúng kế hoạch và yêu cầu đặt ra;

5. Chuẩn bị các điều kiện để nghiệm thu và tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

6. Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị hữu quan trong Trường tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học đã được duyệt;

7. Đề xuất với Hiệu trưởng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học; quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Trường;

8. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm khoa học các cấp;

9. Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm và giải pháp về nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản sách và Tạp chí Luật học của Trường;

10. Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch về biên tập, in ấn, xuất bản sách và Tạp chí trình Hiệu trưởng phê duyệt;

11. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về in ấn, xuất bản sách và Tạp chí theo kế hoạch đã được duyệt;

12. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về biên tập sách và trị sự tạp chí theo quy định của Nhà nước và của Trường;

13. Theo sự phân cấp của Hiệu trưởng, liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để làm các thủ tục về xuất bản, nộp lưu chiểu và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

14. Soạn thảo các hợp đồng về in ấn, xuất bản và phát hành sách và tạp chí trình Hiệu trưởng ký; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hợp đồng đã ký kết;

15. Phát hành giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

16. Thực hiện các hoạt động hợp tác và trao đổi sách và tạp chí theo sự phê duyệt của Hiệu trưởng;

17. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Phòng;

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.