Thông báo V/v đăng kí lại nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa 41,42,43,44

Đăng vào 27/11/2019 16:26